تجربه خرید آسان با صنعت لوله

شماره تماس

021-66153400 021-66153500

بوشن ساده کوپلی

بوشن ساده کوپلی

رابط روپیچ کوپلی

رابط روپیچ کوپلی

زانو 90 کوپلی

زانو 90 کوپلی

بوشن تبدیل کوپلی

بوشن تبدیل کوپلی

رابط توپیچ کوپلی

رابط توپیچ کوپلی


سه راهی کوپلی

سه راهی کوپلی

زانو صفحه دار تو پیچ کوپلی

زانو صفحه دار تو پیچ کوپلی

زانو چپقی کوپلی

زانو چپقی کوپلی

زانو 90 روپیچ کوپلی

زانو 90 روپیچ کوپلی

سه راهی 90 دیواری تبدیلی کوپلی

سه راهی 90 درجه دیواری تبدیلی کوپلی


سه راهی تبدیل کوپلی

سه راهی تبدیل کوپلی

سه راهی تو پیچ کوپلی

سه راهی تو پیچ کوپلی

زانو صفحه دار پلیمری تو پیچ کوپلی

زانو صفحه دار پلیمری تو پیچ کوپلی

سه راهی 90 دیواری کوپلی

سه راهی 90 درجه دیواری کوپلی

سه راهی صفحه دار تو پیچ کوپلی

سه راهی صفحه دار تو پیچ کوپلی

سه راهی دیواری موازی کوپلی

سه راهی دیواری موازی کوپلی

سه راهی دیواری کوپلی

سه راهی دیواری کوپلی

زانو دیواری کوپلی

زانو دیواری کوپلی

زانو صفحه دار تو پیچ پرسی

زانو صفحه دار تو پیچ پرسی

بوشن تبدیل پرسی

بوشن تبدیل پرسی


سه راهی پرسی

سه راهی پرسی

بوشن پرسی

بوشن پرسی

زانو 90 پرسی

زانو 90 درجه پرسی

سه راهی تبدیل پرسی

سه راهی تبدیل پرسی

سه راهی 90 صفحه دار توپیچ پرسی

سه راهی 90 درجه صفحه دار توپیچ پرسی

زانو صفحه دار روپیچ پرسی

زانو صفحه دار روپیچ پرسی

زانو صفحه دار پلیمری توپیچ پرسی

زانو صفحه دار پلیمری توپیچ پرسی

سه راهی صفحه دار تو پیچ پرسی

سه راهی صفحه دار تو پیچ پرسی

سه راهی 90 دیواری پرسی

سه راهی 90 درجه دیواری پرسی

سه راهی دیواری موازی پرسی

سه راهی دیواری موازی پرسی


زانو دیواری پرسی

زانو دیواری پرسی

درپوش مسی

درپوش مسی

سه راهی دیواری پرسی

سه راهی دیواری پرسی

بوشن توپیچ پرسی
بوشن توپیچ پرسی
زانو 90 روپیچ پرسی

زانو 90 درجه روپیچ پرسی


مهره ماسوره پرسی

مهره ماسوره پرسی

بوشن روپیچ پرسی

بوشن روپیچ پرسی

سه راهی توپیچ پرسی

سه راهی توپیچ پرسی

زانو چپقی پرسی

زانو چپقی پرسی

واسط روپیچ توپیچ آلن خور

واسط روپیچ توپیچ آلن خور


مغزی

مغزی

اورینگ

اورینگ

حلقه استیل اتصال پرسی

حلقه استیل اتصال پرسی

مغزی روپیچ توپیچ

مغزی روپیچ توپیچ

تبدیل روپیچ

تبدیل روپیچ

چپقی

چپقی

حلقه و ماسوره

حلقه و ماسوره

تبدیل روپیچ توپیچ

تبدیل روپیچ توپیچ

زانو رزوه ای

زانو رزوه ای

مهره و ماسوره

مهره و ماسوره


بست خاردار لوله

بست خاردار لوله

بست لوله و بست زوج لوله

بست لوله و بست زوج لوله

چپقی مخصوص محفظه هواگیری

چپقی مخصوص محفظه هواگیری

درپوش پایه بلند پلاستیکی

درپوش پایه بلند پلاستیکی